Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schoonheidssalon PuurbyAngela/Angela Grapperhaus.

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via mijn website (www.puurbyangela.nl) gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus en een cliënt waarop de praktijk/salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk/salon komt, mag Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden bij niet nakomen krijgt de cliënt 10% korting op de eerst volgende behandeling.
 3. 3. Inspanningen
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Bij Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus zullen alle behandelingen vooraf besproken worden en worden vast gelegd door middel van een behandelverklaring.
 4. 4. Betaling
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk/salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin/elektronische betaling of contant te voldoen.

  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus geeft bij retour geen geld terug, maar een tegoedbon die maximaal 3 maanden geldig is vanaf de datum van afgifte.

 5. 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. 6. Geheimhouding
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. 7. Aansprakelijkheid
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk/salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De praktijk/salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk/ salon. Tevens is Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Er kan geen resultaatverbintenis worden aangegaan.
 8. 8. Beschadiging & diefstal
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus meldt diefstal altijd bij de politie.
 9. 9. Klachten
  De garantie van producten vervalt bij het openen (en gebruiken) van de producten. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus. De praktijk/salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 10. 10. Geschillenregeling
  Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus is kernlid bij ANBOS en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.
  1. 10.1 Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  2. 10.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
  3. 10.3 Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  4. 10.4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien een ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
  5. 10.5 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  6. 10.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 11. 11. Gegevens
  U dient ten alle tijden uw juiste persoonsgegevens te vermelden aan Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus. E-mail, telefoonnummer en uw woonadres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarderskantoor.
 12. 12. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk/salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus het recht de cliënt de toegang tot de praktijk/salon te weigeren zonder opgaaf van reden.
 13. 13. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Puur by Angela/Angela Grapperhaus en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Ⓒ PuurbyAngela | KVK: 70524394 | Anbos kernlidnummer: 27343 | IBAN: NL 48 TRIO 0338 8089 22 | Algemene voorwaarden